Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

  1. Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de "ik" vorm. Waar 'ik' of 'mijn' staat wordt Ingrid Staal | Technisch Businesscoach bedoeld.De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door:
   Ingrid Staal | Technisch Businesscoach
   Moleneindsestraat 12
   4741 RJ Hoeven
   Kamer van Koophandel nummer 84200391
   Contact via: contact@ingridstaal.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma

  1. In al mijn programma's streef ik ernaar een zo hoog mogelijke kwaliteit af te leveren maar kan geen garanties geven op een beoogd resultaat. Het succes van jouw bedrijf is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen en de wijze waarop je met aangeboden kennis aan de slag gaat. Ik zal mij inspannen zodat je de juiste handvatten hebt om een succesvolle business te realiseren en sta binnen de grenzen van de programma's voor je klaar. Je bent je er van bewust dat alle memberships echte groepsprogramma's zijn en dat je dus geen 1-op-1 begeleiding krijgt. 

Artikel 3 Herroepingsrecht

  1. Zowel de memberships als de overige opleidingen en programma's betreffen diensten met een digitale inhoud waar direct toegang tot verkregen worden. Hierdoor is het niet meer mogelijk om je deelname te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. 

Artikel 4 Prijs en betaling

  1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en in euro's.
  2. Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan
  3. Na de geplaatste bestelling stuur ik een factuur en bevestiging van jouw deelname via de e-mail.
  4. Je kunt jouw bestelling op de website op de volgende manieren betalen:
   via IDeal
   via Bancontact
  5. In het geval van een termijnbetaling / abonnement leg je door middel van de eerste betaling via iDeal of Bancontact een mandaat af waardoor volgende termijnen via SEPA mogen worden geïncasseerd. 
  6. Het abonnement wordt afgenomen voor de duur van de contractperiode van één maand of één jaar.
  7. Na de eerste verlenging zal het abonnement stilzwijgend worden verlengd per maand/jaar, afhankelijk van de gekozen vorm.
  8. De overeenkomst van het abonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 5 Lessen & Account

  1. Alle video's, handouts en overige materialen worden via de online leeromgeving ter beschikking gesteld. Je kan deze via jouw persoonljike account daar bekijken.
  2. Jij bent te allen tijde verantwoordelijk voor jouw account in de leeromgeving en voor jouw inloggegevens. Bewaar jouw inloggegevens zorgvuldig voor jezelf en geef deze in geen enkel geval door aan derden. Indien je constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van jouw inlogcodes, dan moet je mij daar altijd direct van op de hoogte brengen.
  3. Ik kan niet garanderen dat de leeromgeving zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Je erkent dat toegang tot de leeromgeving onderbroken kan worden door diverse redenen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de leeromgeving waardoor je tijdelijk de opleiding niet kan volgen. Ik zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de leeromgeving te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen indien nodig.

Artikel 6 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

  1. Op de teksten en materialen van het membership bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Gedurende jouw lidmaatschap mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
  2. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb. 

Artikel 7 Materialen

  1. Alle lesmaterialen zijn online voor jou toegankelijk gedurende jouw lidmaatschap. Op de einddatum van jouw lidmaatschap vervalt tevens jouw toegang tot deze materialen. 
  2. Gedurende jouw lidmaatschap mag je gebruikmaken van de overeengekomen softwarelicenties voor 1 eigen online omgeving. Het is niet toegestaan deze licenties in te zetten op websites of academies van derden.

Artikel 8 Klachten

  1. Mocht je ontevreden zijn over het membership of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen naar contact@ingridstaal.nl Ik Ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
  2. Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  3. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

  1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
  2. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
  3. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 10 Privacy

  1. Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie ook mijn privacyverklaring en cookiebeleid

Artikel 11 Overig

  1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen jou en mij overeengekomen zijn.
  2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
  3. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 12 Geschillen

  1. Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

  1. Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
  2. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.